Door deze site te blijven gebruiken, aanvaardt u de Gebruiksvoorwaarden en het Privacybeleid die eraan gekoppeld zijn. We gebruiken cookies om uw gebruikerservaring te verbeteren, publieksmetingen uit te voeren en u toe te laten content te delen op sociale netwerken: gelieve ons Cookiebeleid te raadplegen voor meer informatie. Gelieve op de knop te klikken om uw toestemming te verlenen.
Download als PDF

INFORMATIE INZAKE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER VOOR HET OPEN DATA PLATFORM VAN INFRABEL

Laatste update op 21/02/2019.

DRAAGWIJDTE VAN DEZE INFORMATIE INZAKE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER

Deze informatie inzake persoonlijke levenssfeer (hierna ‘Informatie persoonlijke levenssfeer’ genoemd) beschrijft hoe Infrabel persoonsgegevens verzamelt, gebruikt, raadpleegt of op eender welke andere manier behandelt in het kader van het Open Data Platform van Infrabel.

Met het oog op deze Informatie persoonlijke levenssfeer refereert iedere verwijzing naar ‘Infrabel’, ‘wij’ of ‘onze’ aan Infrabel, geregistreerd bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0869.763.267, waarvan de maatschappelijke zetel is gevestigd in 1060 Brussel, Marcel Broodthaersplein 2, telefoonnummer 02/525.22.11.

In alle situaties die in deze Informatie persoonlijke levenssfeer worden beschreven, zal Infrabel uw persoonsgegevens behandelen als Verantwoordelijke voor de verwerking. U kunt de afgevaardigde voor de gegevensbescherming van Infrabel bereiken op het adres DPO@infrabel.be.

We verbinden ons ertoe om de persoonlijke levenssfeer van onze gebruikers en klanten te beschermen. Deze Informatie persoonlijke levenssfeer heeft dus tot doel om u te informeren over de manier waarop wij de informatie verzamelen en gebruiken die ons toelaat u te identificeren. We verzoeken u dus even te tijd te nemen om deze Informatie persoonlijke levenssfeer aandachtig te lezen.

TOEPASSELIJKE WETGEVING

Ten behoeve van de Informatie persoonlijke levenssfeer verwijst de term ‘Wetgeving inzake gegevensbescherming’ naar Verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en het vrije verkeer van deze gegevens (‘de RGPD’), alsook iedere andere wetgeving en/of reglementering die uit hoofde van de RGPD en de wetgeving inzake e-Privacy is opgesteld of die een van deze wetten of reglementen verandert, vervangt of consolideert, en alle andere nationale toepasselijke wetten inzake de verwerking van persoonsgegevens en gegevens inzake de persoonlijke levenssfeer.

VERWERKTE GEGEVENS

Als u zich toegang verschaft tot het Open Data Platform van Infrabel en dit platform gebruikt, verzamelen we een beperkt aantal persoonsgegevens om dit platform correct te kunnen beheren en gebruiken.

De onderstaande tabel vermeldt de categorieën van gegevens die we daarvoor verwerken, de herkomst van uw gegevens, de grondslag voor de verwerking van de gegevens en met wie we de gegevens eventueel delen.

Categorieën verwerkte gegevens Herkomst van de gegevens Juridische grondslag voor de verwerking van de gegevens Bestemmeling van de verwerkte gegevens
IP-adres(sen) Zodra u inlogt op het Open Data Platform Als onderneming heeft Infrabel er rechtmatig belang bij om het gebruik van het Open Data platform dat het ter beschikking stelt, te beheren aangezien we er vanuit deze context steeds over waken dat uw belangen worden gevrijwaard. Opendatasoft EN / OF Infrabel
IP-adres(sen) Zodra u de Licentie voor het hergebruik van de gegevens van Infrabel aanvaardt

Als onderneming heeft Infrabel er rechtmatig belang bij om het gebruik van het Open Data platform dat het ter beschikking stelt, te beheren aangezien we er vanuit die context steeds over waken dat uw belangen worden gevrijwaard. EN / OF De verwerking van de gegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van de gratis licentie inzake hergebruik van de Gegevens van Infrabel waarbij de betrokken persoon partij is.

De verwerking van de gegevens is noodzakelijk voor het toezicht op ieder, rechtmatig en/of onrechtmatig, gebruik van de Gegevens, met inbegrip van iedere maatregel om fraude te voorkomen. Als onderneming is het in het rechtmatige belang van Infrabel om tot het hierboven toegelichte toezicht over te gaan, aangezien we er vanuit die context steeds over waken dat uw belangen worden gevrijwaard.

Opendatasoft EN / OF Infrabel
Naam, e-mailadres, IP-adres(sen) Zodra u een account aanmaakt op het Open Data platform Als onderneming heeft Infrabel er rechtmatig belang bij om het gebruik van het Open Data platform dat het ter beschikking stelt, te beheren aangezien we in die context altijd erop toezien dat uw belangen worden gevrijwaard. Opendatasoft EN / OF Infrabel

OVER WELKE RECHTEN BESCHIKT U?

De wetgeving op de bescherming van persoonsgegevens verleent u diverse rechten. Behoudens wettelijke uitzonderingen kunt u ze in principe kosteloos uitoefenen. Deze rechten kunnen worden beperkt, bijvoorbeeld als het voldoen aan een verzoek tot gevolg zou hebben dat persoonsgegevens van een andere persoon worden verspreid, of als u ons vraagt om informatie te schrappen die we volgens de wet moeten bewaren of die we op basis van onze rechtmatige belangen in bezit hebben. Om deze rechten uit te oefenen, kunt u hier een verzoek indienen: DPO@infrabel.be.

Als u pertinente vragen hebt die niet worden beantwoord, hebt u steeds het recht om een klacht in te dienen bij de Controleautoriteit. Uiteraard moedigen we u aan om in eerste instantie bij ons aan te kloppen, maar, voor zover dit recht op u betrekking heeft, kunt u ook rechtstreeks klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteit (https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/).

Uw rechten zijn:

HET RECHT OP TOEGANG TOT – EN VERBETERING VAN – UW GEGEVENS
U beschikt over een recht van toegang tot en raadpleging en verbetering van uw persoonsgegevens. U hebt het recht om ons eventueel een kopie van uw gegevens te vragen, ze te beoordelen en/of te verbeteren. U kunt ons ook vragen om u een kopie te bezorgen van de persoonsgegevens die wij verwerken, zoals beschreven in deze Informatie persoonlijke levenssfeer
RECHT TOT WISSEN VAN DE GEGEVENS
U hebt het recht om uw persoonsgegevens die we hebben verwerkt, zoals in deze Informatie persoonlijke levenssfeer beschreven is, te doen wissen indien ze niet langer noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor ze aanvankelijk werden verzameld of verwerkt, indien u uw toestemming heeft ingetrokken, of indien u zich verzet tegen de verwerking van de gegevens, zoals in deze Informatie persoonlijke levenssfeer is beschreven, en er geen enkele andere basis voor de verwerking bestaat.
RECHT OP BEPERKTE VERWERKING
Onder sommige omstandigheden kunt u ons vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. Dit kan bijvoorbeeld, indien u de juistheid van uw persoonsgegevens betwist. In dergelijk geval zullen we de verwerking beperken totdat we bij machte zijn de juistheid van uw gegevens te verifiëren.
RECHT TOT VERZET TEGEN DE VERWERKING
Onder bepaalde omstandigheden kunt u zich verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

VEILIGHEIDSMAATREGELEN

We hebben gepaste technische en organisatorische maatregelen getroffen om een adequaat veiligheidsniveau voor uw persoonsgegevens te verzekeren. Deze maatregelen omvatten (maar zijn niet beperkt tot) coderingstechnieken, controles inzake de toegang tot fysieke en digitale systemen, vertrouwelijkheidsverplichtingen, enz.

Indien de persoonsgegevens gecompromitteerd zijn als gevolg van de schending van persoonsgegevens en een dergelijke schending een hoog risico kan betekenen voor de rechten en vrijheden van de betrokken personen, zullen we de nodige kennisgevingen verrichten zoals voorzien in de wetgeving op de gegevensbescherming.

HOE WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS GEDEELD MET DERDEN?

We delen en verspreiden informatie, inclusief aan Derden, uitsluitend zoals beschreven in deze Informatie persoonlijke levenssfeer. Uw persoonsgegevens zullen eveneens worden gedeeld met de bevoegde instanties als dit noodzakelijk is voor de hierboven beschreven doeleinden, als de wet dit vereist of als dit noodzakelijk is voor de juridische bescherming van de rechtmatige belangen van de Verantwoordelijke voor de verwerking in overeenstemming met de toepasselijke wet.

WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS VERSPREID BUITEN DE EER?

Voor de doeleinden die in deze Informatie persoonlijke levenssfeer zijn beschreven, zullen uw persoonsgegevens over het algemeen worden bewaard binnen de Europese Economische Ruimte (EER) en kunnen ze slechts buiten de EER worden verspreid naar een land of landen waarvoor de Europese Commissie heeft erkend dat ze een adequaat beschermingsniveau voor de gegevens verzekeren.

Als uw gegevens toch zouden worden verspreid of bewaard in een land buiten de EER waarvoor niet is erkend dat het een adequaat beschermingsniveau verzekert, zal Infrabel gepaste maatregelen treffen om te verzekeren dat de overdracht voldoet aan de vereisten van de Wetgeving inzake gegevensbescherming.

HOELANG BEWAREN WE UW PERSOONSGEGEVENS?

We bewaren uw persoonsgegevens zolang als noodzakelijk is om de verwerkingsactiviteiten die in deze Informatie persoonlijke levenssfeer zijn opgesomd, correct uit te voeren, zolang als u op een andere manier is bekendgemaakt of zolang als de toepasselijke wetgeving dat toelaat.

WAT GEBEURT ER ALS DEZE INFORMATIE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER ZOU VERANDEREN?

Infrabel behoudt zich het recht voor om deze Informatie persoonlijke levenssfeer nu en dan bij te werken en/of te wijzigen. We zullen deze wijzigingen onder uw aandacht brengen, als het een fundamentele wijziging van de gegevensverwerking betreft of als deze wijzigingen relevant zijn voor u of voor de aard van de verwerking en ze een impact hebben op uw rechten inzake gegevensbescherming.

HOE KUNT U ONS BEREIKEN?

Met uw vragen, verzoeken, opmerkingen of klachten m.b.t. deze Informatie persoonlijke levenssfeer kan u steeds bij ons terecht via DPO@infrabel.be of

Infrabel

Data Protection Officer

Place Marcel Broodthaers 2

1060 Bruxelles