Door deze site te blijven gebruiken, aanvaardt u de Gebruiksvoorwaarden en het Privacybeleid die eraan gekoppeld zijn. We gebruiken cookies om uw gebruikerservaring te verbeteren, publieksmetingen uit te voeren en u toe te laten content te delen op sociale netwerken: gelieve ons Cookiebeleid te raadplegen voor meer informatie. Gelieve op de knop te klikken om uw toestemming te verlenen.
Download als PDF

Algemene Gebruiksvoorwaarden

INLEIDING

In overeenstemming met de wet van 4 mei 2016 inzake het hergebruik van overheidsinformatie heeft INFRABEL (hierna Infrabel) beslist om een "open data"-benadering te volgen en bepaalde gegevens met betrekking tot zijn activiteit te delen. Daartoe heeft INFRABEL een domein opgezet op een Open Data-platform.

Deze Algemene Gebruiksvoorwaarden (hierna te noemen de AG) zijn gericht aan u, in uw hoedanigheid van gebruiker van het DOMEIN, toegankelijk op https://infrabel.opendatasoft.com gepubliceerd door INFRABEL, en zijn bedoeld om u te informeren over uw rechten en plichten bij het gebruik van de verschillende functies die via het DOMEIN worden aangeboden.

Belangrijk

Elk gebruik, om welke reden ook, van dit domein impliceert noodzakelijkerwijs de onvoorwaardelijke aanvaarding door de licentienemer van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden (AG).

ARTIKEL 1 - DEFINITIES

Onderstaande termen hebben voor de toepassing van deze AG de volgende definities:

BEGUNSTIGDE
elke natuurlijke of rechtspersoon die door zich toegang te verschaffen tot het Platform verklaart gebonden te zijn door alle bepalingen van deze AG.
DOMEIN
verwijst naar de domeinnaam van het type https://infrabel.opendatasoft.com aangemaakt door Infrabelals onderdeel van de offerte waarop werd ingegaan met het oog op de publicatie van zijn GEGEVENS.
GEGEVENS
verwijst naar de niet-persoonsgebonden gegevens vanInfrabel die Infrabel ter beschikking stelt van de licentienemers op het Platform.
AFGELEIDE GEGEVENS
verwijst naar gewijzigde en/of verrijkte en/of gereinigde GEGEVENS.
INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN
verwijst naar de rechten waarnaar wordt verwezen in boek XI “Intellectuele Eigendom” van het Wetboek van Economisch Recht, in het bijzonder het auteursrecht, de naburige rechten en de databankrechten.
OPENDATASOFT
verwijst naar het bedrijf OpenDataSoft.
PLATFORM
verwijst naar het door OPENDATASOFT gepubliceerde platform en alle grafische, geluids-, beeld-, software- en tekstcomponenten ervan, met uitzondering van alle inhoud, inclusief de GEGEVENS en alle persoonsgegevens die op het PLATFORM beschikbaar worden gesteld. Het PLATFORM is de exclusieve eigendom van OPENDATASOFT.
HERGEBRUIK
deze term wordt gedefinieerd door de wet van 4 mei 2016 inzake het hergebruik van overheidsinformatie.
GEBRUIKERS
verwijst naar alle categorieën van gebruikers van het PLATFORM. Worden automatisch als GEBRUIKERS beschouwd:
 • De BEGUNSTIGDEN
 • INFRABEL.

ARTIKEL 2 - DOELSTELLING VAN DE AG - CONTRACTUELE DOCUMENTEN

De AG, gesloten tussen Infrabel enerzijds en de BEGUNSTIGDE anderzijds (hierna gezamenlijk de PARTIJEN genoemd”) zijn bedoeld om de algemene rechten en verplichtingen van de PARTIJEN in het kader van het gebruik van alle functies van het DOMEIN te regelen.

ARTIKEL 3 – GEBRUIKSVOORWAARDEN

(i) Algemene verplichtingen van de BEGUNSTIGDEN

In het kader van het gebruik van het DOMEIN verbindt elke BEGUNSTIGDE zich ertoe de openbare orde en de goede zeden niet te schenden en de geldende wetten en voorschriften na te leven en de rechten van derden en de bepalingen van deze AG te respecteren.

Het is de verplichting van de BEGUNSTIGDE om:

 • Zich loyaal en als een goede huisvader te gedragen met betrekking tot Infrabel en OPENDATASOFT en derden, alsook op een wijze die het imago en de reputatie van INFRABEL niet schaadt;
 • eerlijk en oprecht te zijn in de informatie die aan Infrabel wordt verstrekten, indien van toepassing, aan de andere GEBRUIKERS;
 • Het PLATFORM en DOMEIN in overeenstemming met hun doelstelling te gebruiken;
 • Het doel van het PLATFORM en/of DOMEIN niet te misbruiken om misdrijven, wanbedrijven of overtredingen te begaan die door het positieve recht worden bestraft;
 • De privacy van derden en de vertrouwelijkheid van de uitwisselingen te eerbiedigen;
 • GEBRUIKERS niet naar een andere site of concurrerende dienst door te verwijzen;

In overeenstemming met de geldende wettelijke en reglementaire bepalingen verbindt de BEGUNSTIGDE zich ertoe om, in samenwerking met alle of een deel van de GEGEVENS, geen berichten of informatie te verspreiden die:

 • denigrerend zijn ten aanzien van Infrabel of OPENDATASOFT en/of hun personeel en/of hun respectieve aandeelhouders ;
 • beledigend, lasterlijk, racistisch, xenofoob, revisionistisch of schadelijk zijn voor de eer of reputatie van anderen;
 • aanzetten tot discriminatie of haat tegen een persoon of groep personen op grond van hun afkomst of het al dan niet behoren tot een bepaalde etnische groep, natie, ras of godsdienst;
 • een persoon of groep mensen bedreigen;
 • een pedofiel karakter hebben;
 • aanzetten tot het plegen van een misdaad, een misdrijf of een daad van terrorisme of oorlogsmisdrijven of misdrijven tegen de menselijkheid goedpraten;
 • aanzetten tot zelfmoord;
 • derden de mogelijkheid bieden om zich, direct of indirect, piraatsoftware, serienummers van software, software die piraterij en indringing in computer- en telecommunicatiesystemen, virussen en andere logische bommen mogelijk maakt en, in het algemeen, alle software of andere instrumenten waarmee de rechten van anderen en de veiligheid van personen en goederen kunnen worden geschonden, te verwerven.

(ii) Algemene verplichtingen van Infrabel

In het kader van de terbeschikkingstelling van haar DOMEIN verbindt Infrabel zich ertoe:

 • Zich strikt aan de toepasselijke positieve wetgeving te houden;
 • Geen inbreuk te plegen op de rechten van derden en in het bijzonder op de intellectuele eigendomsrechten van derden bij het verzamelen, verspreiden, communiceren of verwerken van GEGEVENS of AFGELEIDE GEGEVENS

ARTIKEL 6 - AANSPRAKELIJKHEID

(i) Algemene beginselen

Onder voorbehoud van enige aansprakelijkheid die niet wettelijk kan worden uitgesloten of beperkt, is de BEGUNSTIGDE als enige verantwoordelijk voor het gebruik van de GEGEVENS en meer in het algemeen voor elke inhoud gepubliceerd op het DOMEIN, zelfs in het geval van grove nalatigheid van INFRABEL. Evenzo, onder voorbehoud van enige aansprakelijkheid die niet wettelijk kan worden uitgesloten of beperkt, kan Infrabel niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade veroorzaakt door het gebruik van GEGEVENS of inhoud gepubliceerd op het DOMEIN.

Onder voorbehoud van enige aansprakelijkheid die niet wettelijk kan worden uitgesloten of beperkt, wijst Infrabel ook elke vorm van aansprakelijkheid af in het geval van:

 • abnormaal gebruik of illegale exploitatie van het DOMEIN;
 • gebruik van het DOMEIN dat niet in overeenstemming is met en niet opgenomen is in deze AG;
 • onmogelijkheid om tijdelijk toegang te krijgen tot het DOMEIN door technische onderhoudswerkzaamheden of onderbrekingen in verband met de aard van het onafhankelijke internetnetwerk van Infrabel ;
 • het niet aangepast zijn van het DOMEIN aan de door de BEGUNSTIGDE gebruikte hardware en software, waarvan de compatibiliteit uitsluitend door de BEGUNSTIGDE kan worden beoordeeld;
 • verlies van GEGEVENS van welke aard dan ook;
 • schade aan de activa van de BEGUNSTIGDE.

Evenzo is uitdrukkelijk overeengekomen tussen de PARTIJEN dat Infrabel is onderworpen aan een algemene middelenverbintenis en niet gebonden is aan resultaatsverbintenissen of versterkte middelenverbintenissen van welke aard ook.

De BEGUNSTIGDE kan Infrabel aansprakelijk stellen indien hij van tevoren per aangetekende brief met ontvangstbevestiging van de vermeende inbreuk kennis heeft gegeven en indien Infrabel niet binnen dertig (30) dagen na ontvangst van deze ingebrekestelling heeft geantwoord.

Bovendien kan door de aard zelf van het internetnetwerk (onderlinge verbondenheid van verschillende onafhankelijke spelers) niemand de algemene werking van de end-to-end netwerken garanderen. Onder voorbehoud van enige aansprakelijkheid die niet wettelijk kan worden uitgesloten of beperkt, kan Infrabel derhalve in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor enige schade waarvoor het niet rechtstreeks verantwoordelijk is.

Behoudens enige aansprakelijkheid die wettelijk niet kan worden uitgesloten of beperkt, kan Infrabel in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld, ongeacht de aard van de vordering, voor indirecte schade van welke aard ook, bijvoorbeeld, en zonder dat die lijst volledig is, voor financiële of commerciële schade, voor het mislopen van verwachte of verhoopte winsten of contracten, voor verlies van voordeel, voor commerciële storingen, voor buiten bedrijfstelling van machines en personeel, voor winstderving, voor schade van een derde, of voor elke vordering die door een derde tegen de BEGUNSTIGDE wordt ingesteld en voor de gevolgen daarvan, in verband met de onderhavige AG of de uitvoering ervan. Behoudens enige aansprakelijkheid die wettelijk niet kan worden uitgesloten of beperkt, is de BEGUNSTIGDE als enige aansprakelijk voor enige directe of indirecte, materiële of immateriële schade die door hemzelf of een van zijn werknemers wordt veroorzaakt aan Infrabel, OPENDATASOFT of derden als gevolg van het gebruik van het PLATFORM, het DOMEIN en de bijbehorende functionaliteiten. Deze vrijstelling geldt ook als Infrabel op de hoogte is gebracht van de mogelijkheid dat dergelijke schade zich kan voordoen.

Onder voorbehoud van elke aansprakelijkheid die wettelijk niet aan een beperking kan worden onderworpen, wordt de aansprakelijkheid van Infrabel beperkt tot een bedrag dat gelijk is aan het dubbele van de rechtsplegingsvergoeding.

Tussen de PARTIJEN is uitdrukkelijk overeengekomen dat de bepalingen van dit artikel van toepassing blijven, ook in geval van een definitief geworden rechterlijke uitspraak die er verband mee houdt.

(ii) Status van verlener van een dienst van de informatiemaatschappij, bestaande in de opslag van gegevens die door een afnemer van de dienst worden verstrekt

Er wordt aan herinnerd dat voor alle GEGEVENS, gepubliceerd door Infrabel,OPENDATASOFT de status heeft van verlener van een dienst van de informatiemaatschappij die bestaat in de opslag van informatie die wordt verstrekt door een afnemer van de dienst in de zin van artikel XII.19 van het Wetboek van economisch recht. In die hoedanigheid verbindt OPENDATASOFT zich ertoe het Openbaar Ministerie onmiddellijk op de hoogte te brengen van elke illegale inhoud of activiteit op het PLATFORM zodra deze hem bekend is en de informatie in te trekken of de toegang ertoe onmogelijk te maken overeenkomstig de procedures vermeld in paragraaf 3 van voormeld artikel.

OPENDATASOFT kan per e-mail in kennis worden gesteld van het bestaan van illegale inhoud en activiteiten op het volgende adres contact@opendatasoft.com en per aangetekende brief met ontvangstbevestiging. De link naar de als illegaal aangemerkte inhoud moet worden gespecificeerd en gemotiveerd.

ARTIKEL 7 - INTELLECTUELE EIGENDOM

De BEGUNSTIGDE erkent dat:

 • het PLATFORM en al zijn onderdelen de exclusieve eigendom zijn van OPENDATASOFT;
 • De GEGEVENS worden beschouwd als eigendom van Infrabel , die er als enige controle over heeft.

Met uitzondering van de GEGEVENS en zonder afbreuk te doen aan de intellectuele eigendomsrechten van INFRABEL, wordt eraan herinnerd dat de merken, logo’s, slogans, grafische voorstellingen, foto’s, animaties, video’s, software, databases en teksten, gecreëerd, gepubliceerd of geregistreerd door OPENDATASOFT, de exclusieve eigendom zijn van OPENDATASOFT en derhalve niet mogen worden gereproduceerd, gebruikt of afgebeeld zonder de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van deze laatste, op straffe van gerechtelijke vervolging.

Bovendien verbiedt Infrabel uitdrukkelijk:

 • De extractie, door permanente of tijdelijke overdracht van de gehele of een kwalitatief of kwantitatief substantieel deel van de inhoud van het DOMEIN, met welke middelen en in welke vorm dan ook; wanneer de auteur van deze extractie optreedt buiten een licentie om die werd verleend door Infrabel;
 • Het hergebruik, door de terbeschikkingstelling van het geheel of een kwalitatief of kwantitatief substantieel deel van het DOMEIN, in welke vorm dan ook, aan het publiek, wanneer de verantwoordelijke voor dit hergebruik handelt buiten een door Infrabel verleende licentie.

ARTIKEL 8 - BESCHERMING VAN DE PERSOONSGEGEVENS

Elke PARTIJ ziet erop toe dat de andere PARTIJ haar wettelijke en reglementaire verplichtingen nakomt overeenkomstig haar rol op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens.

De BEGUNSTIGDE wordt verzocht de privacyverklaring te lezen die beschikbaar is op https://infrabel.opendatasoft.com/terms/privacy-policy/ die door Infrabel met betrekking tot deze kwestie werd gepubliceerd. Door zich toegang te verschaffen tot het PLATFORM wordt de BEGUNSTIGDE verondersteld de inhoud ervan te hebben gelezen.

ARTIKEL 9 OVERMACHT

Onder voorbehoud van enige aansprakelijkheid die niet wettelijk kan worden uitgesloten of beperkt, kan Infrabel niet aansprakelijk worden gesteld, noch verondersteld worden onderhavige AG niet te hebben nageleefd , voor elke vertraging of niet-uitvoering, wanneer de oorzaak daarvan verband houdt met een geval van overmacht zoals gedefinieerd door de rechtspraak van de Belgische rechtbanken en gerechtshoven, met inbegrip van inzonderheid een aanval van computerhackers, onbeschikbaarheid van materiaal, leveringen, reserveonderdelen, persoonlijke of andere uitrusting; en onderbreking, opschorting, vermindering of verstoring van de elektriciteit of anderen, of elke onderbreking van elektronische communicatienetwerken.

ARTIKEL 10 - ALGEMENE BEPALINGEN

Infrabel behoudt zich het recht voor om deze AG op elk moment bij te werken en te wijzigen, met dien verstande dat de geldende AG de AG zijn die welke door INFRABEL worden gepubliceerd op het moment van toegang tot het DOMEIN door de BEGUNSTIGDE .

Geen enkele aanwijzing of document kan een verplichting doen ontstaan die niet in deze AG is opgenomen, tenzij deze het voorwerp is van een nieuwe overeenkomst tussen de Partijen.

De Partijen verklaren voorts dat deze AG in geen geval kunnen worden beschouwd als een oprichtingsakte van een rechtspersoon of entiteit en dat elke vorm van "affectio societatis" formeel is uitgesloten van hun betrekkingen.

Het feit dat een van de partijen de toepassing van een bepaling van deze AG, hetzij permanent, hetzij tijdelijk, niet heeft geëist, wordt op geen enkele wijze beschouwd als een verklaring van afstand van die bepaling.

In geval van interpretatieproblemen tussen een van de titels aan het begin van de clausules en een van die clausules, worden de titels onbestaande verklaard.

Indien een van de Partijen de voorwaarden van onderhavige AG niet nakomt, kan de andere partij de uitvoering van haar verplichtingen gedurende de duur van dit gebrek stopzetten, op voorwaarde dat ze de andere Partij per aangetekende brief informeert over de opschorting van haar verplichtingen. Indien het niet nakomen van de verplichtingen van een Partij het redelijkerwijs onmogelijk maakt om de AG voort te zetten of de duur van één (1) maand overschrijdt, kunnen de AG door de andere Partij zonder verdere kennisgeving en met onmiddellijke ingang worden beëindigd, zonder voorafgaande tussenkomst van een rechter en zonder afbreuk te doen aan haar andere rechten en rechtsmiddelen.

Indien een bepaling van deze AG nietig wordt verklaard op grond van een geldende wet of regelgeving en/of een rechterlijke beslissing met kracht van gewijsde, wordt deze als ongeschreven beschouwd, maar heeft ze geen enkele invloed op de geldigheid van de andere clausules, die volledig van toepassing blijven. Bovendien verbinden de PARTIJEN zich ertoe deze te vervangen door een geldige clausule met gelijkwaardige economische gevolgen.

Alle berichten, kennisgevingen en mededelingen aan Infrabel moeten schriftelijk worden gericht aan de volgende contactpersoon: opendata@infrabel.be.

ARTIKEL 11 - TOEPASBAAR RECHT

De onderhavige Algemene Voorwaarden zijn uitsluitend onderworpen aan het Belgische recht.

In geval van een geschil tussen de PARTIJEN over de interpretatie, uitvoering of beëindiging van deze overeenkomst trachten de PARTIJEN tot een minnelijke schikking te komen.

BIJ GEBREK AAN EEN MINNELIJKE SCHIKKING BINNEN EEN TERMIJN VAN EEN (1) MAAND TE REKENEN VANAF DE AANHANGIGMAKING DOOR EEN VAN DE PARTIJEN DOOR MIDDEL VAN EEN AANGETEKEND SCHRIJVEN MET ONTVANGSTBEVESTIGING, WORDT DIT GESCHIL VOORGELEGD AAN DE Franstalige rechtbank van eerste aanleg van Brussel, waaraan uitdrukkelijk DE EXCLUSIEVE bevoegdheid is toegekend. Deze bevoegdheidstoewijzing is ook van toepassing in kort geding.

Voor zover de toepasselijke wetgeving dit toelaat, bedraagt de verjaringstermijn voor elke vordering van de Licentienemer tegen Infrabel twee (2) jaar vanaf de eerste download van de betwiste GEGEVENS van het PLATFORM door de BEGUNSTIGDE.